Algemene Voorwaarden voor alle gebruikers

Deze Algemene Voorwaarden zijn van Opinext BV, gevestigd te Bussum (“verder hier genoemd als Opiness"). Door op de AANMELD button te klikken ga je ermee akkoord dat je bij het gebruik van onze diensten op de website www.opiness.nl (hierna: ‘Opiness diensten’) gebonden bent aan deze Algemene Voorwaarden en dat er een overeenkomst voor het gebruik van de website en de Opiness diensten met Opiness tot stand komt. Voordat je de AANMELD button aanklikt, adviseren we je om deze algemene voorwaarden en de bijbehorende documenten, waaronder het privacystatement goed te lezen en indien gewenst een kopie daarvan af te drukken of op te slaan. Om gebruik te kunnen maken van de Opiness diensten dien je 16 jaar of ouder te zijn en gebruiker / afnemer te zijn van de diensten of producten van de organisatie waarover je een oordeel wilt geven.

Dienstverlening

 1. Op de Website biedt Opiness je de mogelijkheid om gebruik te maken van de Opiness diensten. Onder deze Algemene Voorwaarden ben je gerechtigd om op de Website beoordelingen van diensten en organisaties (en producten) te bekijken en te plaatsen.
 2. Opiness heeft de inhoud van de Website en de Opiness dienst met de grootst mogelijk zorg samengesteld. De Website bevat onder meer de volgende informatie:
  • beoordelingen, meningen en commentaar geplaatst door consumenten;
  • beoordelingen, berichten, externe links, informatie en ander materiaal dat van derden (en andere gebruikers van de Website) afkomstig is.

  Deze derden (waaronder ook de consumenten) zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Opiness draagt voor de inhoud van deze informatie geen enkele verantwoordelijkheid.

 3. Opiness biedt de Website en de daarop geplaatste informatie aan, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, op een “as is” basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigdheid tot (eigendoms) rechten, verhandelbaarheid, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en geen-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert Opiness niet:
  • dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel, betrouwbaar en niet onrechtmatig is,
  • dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen; en,
  • dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken
 4. Opiness is gerechtigd de Website en/of de Opiness dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen, te vernieuwen of gebruiksfuncties te beperken indien zij dit nodig of wenselijk acht, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Opiness ontstaat.

Gebruik van de Opiness dienst

 1. Je garandeert dat alle gegevens, waaronder mede doch niet beperkt tot, naam, adres en e-mailadres, die voor de uitvoering van de overeenkomst aan Opiness dienen te worden verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat je de Dienst uitsluitend voor jezelf of je eigen onderneming zal gebruiken.
 2. Je bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de door jou op de Website geplaatste informatie. Je garandeert dat:
  1. de inhoud van de geplaatste informatie niet vals, bedrieglijk, frauduleus of op andere wijze in strijd is met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving danwel niet onrechtmatig is;
  2. je met deze informatie anderen, waaronder de organisaties waarover je een beoordeling geeft, niet onheus bejegent, bijvoorbeeld door het plaatsen van discriminerende, beledigende teksten danwel op een andere wijze andere andere gebruikers van de Opiness dienst lastig valt;
  3. je de belangen en de goede naam van Opiness, en de Website in het bijzonder, niet zal schaden;
  4. je geen beoordeling plaatst op verzoek van je werkgever / ex-werkgever of voor eigen directe of indirecte financiële of politieke gewin. Je oordeel dient namelijk een echt eerlijke en oprechte klantenervaring te zijn;
 3. Opiness behoudt zich het recht voor de op de Website geplaatste teksten en berichten te weigeren of te verwijderen zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht op schadevergoeding. Verwijdering zal onder meer kunnen plaatsvinden in de volgende gevallen:
  • de inhoud van de informatie en/of bericht is onvolledig;
  • de informatie en/of bericht maakt inbreuk op de (intellectuele eigendom) rechten van derden;
  • de informatie in strijd is met de Opiness beoordelingsrichtlijnen.
  • de informatie en/of bericht is in strijd met deze Algemene Voorwaarden of in strijd met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving.
 4. Opiness verleent je het recht om de Opiness diensten uitsluitend voor jezelf te gebruiken en bent aldus niet gerechtigd om de diensten te koop aan te bieden, te wederverkopen of derden met behulp van jouw account toegang te verlenen tot de Website en de daarop aangeboden Opiness diensten.
 5. Het gebruik van het account en het daarbij behorende wachtwoord en gebruiksnaam is strikt persoonlijk en je mag derden daarvan geen gebruik laten maken. Je bent aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van je account en vrijwaart Opiness voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat door middel van je account van de Website is gemaakt.

Intellectuele eigendomsrechten

 1. De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de Website, de Opiness dienst en de content berusten bij Opiness, haar licentiegevers en/of andere rechthebbenden. Het gebruik van de Website, de Opiness dienst en de aangeboden content leidt niet tot de overdracht van (intellectuele) eigendomsrechten.
 2. Met betrekking tot het gebruik van de (informatie op de) Website en de Opiness dienst verleent Opiness je een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht. Dit gebruiksrecht omvat uitsluitend het recht om de (informatie op de) Website en de Opiness dienst voor eigen gebruik te gebruiken.
 3. Behoudens voor zover dwingendrechtelijk toegestaan bij wet, mag je de (informatie op de) Website, Opiness dienst of enige inhoud daarvan, niet aan derde(n) beschikbaar stellen, verveelvoudigen, wederverkopen, verspreiden, wijzigen, decompileren, daarop reverse-enigneering toepassen of, op welke wijze ook, in een ander product te verwerken.
 4. Je mag aanduidingen van rechthebbenden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten niet verwijderen. Bovendien mag je de beveiligingen of (technische) beperkingen van de Website en de Opiness dienst niet verwijderen of omzeilen.

De door jou geplaatste content

 1. Je bent aansprakelijk voor alle via jouw account geplaatste beoordelingen, reviews, berichten, informatie, reply’s en links naar andere websites ("externe links") en elk ander materiaal dat jij op de Website plaatst (in totaal 'Jouw content').
 2. Je garandeert dat Jouw content geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden en vrijwaart Opiness volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met Jouw content, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat Jouw content inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.
 3. Je garandeert dat Jouw Content:
  • niet in strijd is met de wet, een vertrouwelijkheidsverplichting, privacy van derden of andere rechten van een partij;
  • geen bedreiging vormt en geen illegale activiteiten bevordert of aanmoedigt;
  • niet beschouwt kan worden als lasterlijk, smadelijk, onwaar, misleidend, beledigend, racistisch, religieus bevooroordeeld, discriminerend, kwaadaardig, obsceen, aanstootgevend, pornografisch, of op enige wijze onrechtmatig is;
  • geen minderjarigen schaadt;
  • geen virussen, corrupte bestanden bevat of andere software of programma's kunnen verstoren of schade kunnen toebrengen aan de werking van de Website of aan andere computers, en
  • geen advertentie bevat en niet op andere wijze de verkoop van andere producten of diensten stimuleert, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen dat dit is toegestaan.
  • niet doorlinkt naar websites waarop in strijd wordt gehandeld met deze Algemene Voorwaarden.
 4. Door Jouw content op de Website te plaatsen verleen je Opiness en alle rechtmatige gebruikers van de Website, een niet-exclusief, onherroepelijk, eeuwigdurend, royalty-free, onbeperkt en wereldwijd gebruiksrecht met betrekking tot Jouw content. Als gevolg van dit onbeperkte gebruiksrecht is Opiness, mede doch niet uitsluitend, gerechtigd Jouw Content te gebruiken, kopiëren, verwijderen, (online of offline) openbaar te maken en op te nemen in andere werken.

Aansprakelijkheid

 1. Opiness is niet aansprakelijk voor door jou geleden schade, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet op grove schuld van Opiness in welk geval de aansprakelijkheid beperkt is tot vergoeding van de directe schade tot maximaal EUR 250, - Onder directe schade wordt in dit verband uitsluitend verstaan: (i) de kosten die je redelijkerwijs hebt moeten maken om de tekortkoming van Opiness te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Opiness wel aan de overeenkomst beantwoordt; (ii) redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade en (iii) redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Opiness voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.
 3. Je vrijwaart Opiness (inclusief haar functionarissen en medewerkers) tegen alle aansprakelijkheden, verliezen, uitgaven, juridische kosten, professionele en andere kosten van welke aard dan ook, als gevolg van of voortvloeiend uit:
  1. enige schending door jou van de Algemene Voorwaarden van deze overeenkomst;
  2. de door jou geplaatste content ;
  3. een inbreuk door jou of door een derde partij met behulp van jouw account (al dan niet geautoriseerd), van enig intellectueel eigendomsrecht of andere rechten van een persoon of entiteit.

Privacy en het gebruik van jouw gegevens

 1. Je gaat ermee akkoord dat Opiness via de Website informatie kan verzamelen, opslaan en gebruiken over jou in overeenstemming met haar privacybeleid. De huidige versie is beschikbaar op deze website. Je erkent en aanvaardt gebonden te zijn aan de voorwaarden van ons Privacy beleid. Klik hier om ons Privacybeleid te bekijken.

Spam/harvesten

 1. Het gebruik van (persoons)gegevens van andere gebruikers die door hen via de Website openbaar zijn gemaakt, waaronder mede -maar niet beperkt tot- e-mailadressen van deze gebruikers zijn enkel en alleen toegestaan met het oog op het doel van de Website, het reageren op de informatie en/of het bericht van het betreffende gebruiker. Het is onder geen beding toegestaan de (persoons)gegevens te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is:
  • het (ongevraagd) initiëren van iedere vorm van commerciële communicatie door middel van e-mail, fax, SMS, APP, post of anderszins met gebruikers, althans het direct of indirect promoten van de goederen, diensten van een onderneming, organisatie of persoon voor zover een en ander niet betrekking heeft op het doel van de Website;
  • iedere andere vorm van ongevraagde communicatie;
  • e-mailadressen van gebruikers te verzamelen om welke reden dan ook.
 2. Indien je (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeur je, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 1.000,- (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons)gegeven geldt als één gebeurtenis, zulks onverminderd het recht van Opiness om de overeenkomst te beëindigen en nadere rechtsmaatregelen tegen je te nemen en schadevergoeding te eisen.

Duur en beëindiging

 1. Elke overeenkomst wordt aangegaan voor een onbepaalde duur, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Je kan te allen tijde de overeenkomst opzeggen door middel van een brief of een e-mail aan de Klantenservice van Opiness via legal(at)opiness.nl.
 3. Opiness behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en je daarmee uit te sluiten van elk verder gebruik van de Website, indien je:
  • op enige wijze handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden en in verzuim verkeert;
  • inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden;
  • in strijd handelt met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving;
  • langer dan drie aan een volgende maanden niet meer gebruik hebt gemaakt van de Dienst;
  • niet binnen 48 uur nadat Opiness een e-mail heeft verstuurd om de overeenkomst te bevestigen, een bevestigings e-mail terug hebt gestuurd.

  onverminderd het recht van Opiness om nadere rechtsmaatregelen tegen het Lid te nemen en schadevergoeding te eisen.

Algemeen

 1. Voor vragen, opmerkingen, klachten, geschillen of andere meldingen kun je contact opnemen met:
  1. Per post: Opiness BV, Willem Fenengastraat 4b, 1096 BN Amsterdam t.a.v. "Juridische zaken, Opiness", of
  2. Per e-mail: naar legal(at)opiness.nl
 2. Op de afhandeling van eventuele geschillen is het Geschillenbeleid van toepassing
 3. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Opiness zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 4. Opiness is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Opiness zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden tenminste een maand voordat deze in werking treden bekendmaken. Je bent gebonden aan de gewijzigde Algemene Voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking treden. Indien je niet akkoord bent met de inhoud van de wijziging dien je de overeenkomst te beëindigen.
 5. Opiness is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen of uit te besteden aan een derde partij.
 6. Op de (rechts)verhouding tussen jou en Opiness is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen alle geschillen voortvloeiend uit de in het voorgaande lid bedoelde rechtsverhouding uitsluitend voorleggen aan de bevoegde rechter te Amsterdam, behoudens voor zover enige dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet. Indien je een natuurlijke persoon bent, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kan je binnen een maand nadat Opiness zich schriftelijk op de in artikel 13.2 opgenomen forumkeuze beroept, kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

Aanvullende Voorwaarden voor bedrijven, organisaties en professionals

 

Toepassing Aanvullende Voorwaarden

 1. Deze Aanvullende Voorwaarden zijn in aanvulling op de onder onderdeel A opgenomen Algemene Voorwaarden van toepassing op het gebruik van de Opiness dienst door rechtspersonen en natuurlijke personen handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (hierna: ‘Zakelijke Gebruiker’).
 2. Om gebruik te kunnen maken van de Opiness dienst dient de Zakelijk Gebruiker een bestelling te plaatsen voor een (gratis of betaald) lidmaatschap en gaat daarmee akkoord met de Opiness Algemene Voorwaarden en Aanvullende Voorwaarden. Als de bestelling succesvol is verlopen, krijg je toegang tot de Opiness dienst via een Wachtwoord-beschermde profielpagina. Je kunt een upgrade plaatsen van verdere orders met behulp van de desbetreffende formulieren op deze website (inclusief in je Bedrijf profiel-pagina).
 3. Door de bestelling te plaatsen garandeer je dat je geautoriseerd en gemachtigd bent om de Zakelijke Gebruiker te registreren.

Tarieven

 1. Indien overeengekomen ben je voor het Opiness bedrijfsabonnement de op de Website vermelde vergoedingen verschuldigd.
 2. Alle door Opiness vermelde prijzen en tarieven luiden in Euro's en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. De tarieven kunnen bestaan uit eenmalige vooraf verschuldigde bedragen en/of maandelijkse of anderszins periodiek verschuldigde bedragen.
 3. Opiness is te allen tijde gerechtigd haar tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen voor de maandelijkse en anderszins periodiek verschuldigde bedragen 1 (één) maand na bekendmaking daarvan in. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de Website.
 4. Opiness is gerechtigd een vooruitbetaling te verlangen. Onder geen enkele omstandigheid kan Opiness worden verplicht om de vooruitbetaalde bedragen te restitueren.
 5. Wijzigingen van de eenmalig vooraf verschuldigde bedragen gaan per direct in. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de Website.
 6. Indien je niet akkoord wenst te gaan met de in de voorgaande artikelen bedoelde wijzigingen, heb je gedurende 14 (veertien) dagen voorafgaand aan de datum waarop de wijziging van kracht wordt, de mogelijkheid om de overeenkomst met Opiness schriftelijk op te zeggen.
 7. Enig beroep op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.

Duur van de overeenkomst

 1. In afwijking van hetgeen bepaald in bovenstaande artikel "Duur en beëindiging" kan je de overeenkomst te allen tijde opzeggen door middel van een brief of een e-mail aan de Klantenservice van Opiness, legal(at)opiness.nl, met in achtneming van een opzegtermijn van minimaal 30 dagen voorafgaand aan de einddatum van de periode. De einddatum van de periode is de factuurdatum vermeerderd met de periode duur welke vermeld staat op de factuur.
 2. In afwijking van hetgeen bepaald in bovenstaande artikel "Duur en beëindiging" is Opiness te allen tijde gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen door middel van een brief of e-mail.