Algemene Voorwaarden voor alle gebruikers

Deze Algemene Voorwaarden zijn van Opiness BV, gevestigd te Willem Fenengastraat 4b, 1096 BN Amsterdam (“Opiness").

Door op de AANMELD button te klikken ga je ermee akkoord dat je bij het gebruik van onze diensten op de website www.opiness.nl (hierna: ‘Opiness diensten’) gebonden bent aan deze Algemene Voorwaarden en dat er een overeenkomst voor het gebruik van de website en de Opiness diensten met Opiness tot stand komt.

Voordat je de AANMELD button aanklikt, adviseren we je om deze algemene voorwaarden en de bijbehorende documenten, waaronder het privacystatement goed te lezen en indien gewenst een kopie daarvan af te drukken of op te slaan.

Om gebruik te kunnen maken van de Opiness diensten dien je 16 jaar of ouder te zijn en gebruiker / afnemer te zijn van de diensten of producten van de organisatie waarover je een oordeel wilt geven.

Dienstverlening

 1. Op de Website biedt Opiness je de mogelijkheid om gebruik te maken van de Opiness diensten. Onder deze Algemene Voorwaarden ben je gerechtigd om op de Website beoordelingen van diensten en organisaties (en producten) te bekijken en te plaatsen.
 2. Opiness heeft de inhoud van de Website en de Opiness dienst met de grootst mogelijk zorg samengesteld. De Website bevat onder meer de volgende informatie:
  • beoordelingen, meningen en commentaar geplaatst door consumenten;
  • beoordelingen, berichten, externe links, informatie en ander materiaal dat van derden (en andere gebruikers van de Website) afkomstig is.

  Deze derden (waaronder ook de consumenten) zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Opiness draagt voor de inhoud van deze informatie geen enkele verantwoordelijkheid.

 3. Opiness biedt de Website en de daarop geplaatste informatie aan, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, op een “as is” basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigdheid tot (eigendoms) rechten, verhandelbaarheid, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en geen-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert Opiness niet:
  • dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel, betrouwbaar en niet onrechtmatig is,
  • dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen; en,
  • dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken
 4. Opiness is gerechtigd de Website en/of de Opiness dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen, te vernieuwen of gebruiksfuncties te beperken indien zij dit nodig of wenselijk acht, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Opiness ontstaat.

Gebruik van de Opiness dienst

 1. Je garandeert dat alle gegevens, waaronder mede doch niet beperkt tot, naam, adres en e-mailadres, die voor de uitvoering van de overeenkomst aan Opiness dienen te worden verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat je de Dienst uitsluitend voor jezelf of je eigen onderneming zal gebruiken.
 2. Je bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de door jou op de Website geplaatste informatie. Je garandeert dat:
  1. de inhoud van de geplaatste informatie niet vals, bedrieglijk, frauduleus of op andere wijze in strijd is met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving danwel niet onrechtmatig is;
  2. je met deze informatie anderen, waaronder de organisaties waarover je een beoordeling geeft, niet onheus bejegent, bijvoorbeeld door het plaatsen van discriminerende, beledigende teksten danwel op een andere wijze andere andere gebruikers van de Opiness dienst lastig valt;
  3. je de belangen en de goede naam van Opiness, en de Website in het bijzonder, niet zal schaden;
  4. je geen beoordeling plaatst op verzoek van je werkgever / ex-werkgever of voor eigen directe of indirecte financiële of politieke gewin. Je oordeel dient namelijk een echt eerlijke en oprechte klantenervaring te zijn;
 3. Opiness behoudt zich het recht voor de op de Website geplaatste teksten en berichten te weigeren of te verwijderen zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht op schadevergoeding. Verwijdering zal onder meer kunnen plaatsvinden in de volgende gevallen:
  • de inhoud van de informatie en/of bericht is onvolledig;
  • de informatie en/of bericht maakt inbreuk op de (intellectuele eigendom) rechten van derden;
  • de informatie in strijd is met de Opiness beoordelingsrichtlijnen.
  • de informatie en/of bericht is in strijd met deze Algemene Voorwaarden of in strijd met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving.
 4. Opiness verleent je het recht om de Opiness diensten uitsluitend voor jezelf te gebruiken en bent aldus niet gerechtigd om de diensten te koop aan te bieden, te wederverkopen of derden met behulp van jouw account toegang te verlenen tot de Website en de daarop aangeboden Opiness diensten.
 5. Het gebruik van het account en het daarbij behorende wachtwoord en gebruiksnaam is strikt persoonlijk en je mag derden daarvan geen gebruik laten maken. Je bent aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van je account en vrijwaart Opiness voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat door middel van je account van de Website is gemaakt.

Intellectuele eigendomsrechten

 1. De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de Website, de Opiness dienst en de content berusten bij Opiness, haar licentiegevers en/of andere rechthebbenden. Het gebruik van de Website, de Opiness dienst en de aangeboden content leidt niet tot de overdracht van (intellectuele) eigendomsrechten.
 2. Met betrekking tot het gebruik van de (informatie op de) Website en de Opiness dienst verleent Opiness je een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht. Dit gebruiksrecht omvat uitsluitend het recht om de (informatie op de) Website en de Opiness dienst voor eigen gebruik te gebruiken.
 3. Behoudens voor zover dwingendrechtelijk toegestaan bij wet, mag je de (informatie op de) Website, Opiness dienst of enige inhoud daarvan, niet aan derde(n) beschikbaar stellen, verveelvoudigen, wederverkopen, verspreiden, wijzigen, decompileren, daarop reverse-enigneering toepassen of, op welke wijze ook, in een ander product te verwerken.
 4. Je mag aanduidingen van rechthebbenden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten niet verwijderen. Bovendien mag je de beveiligingen of (technische) beperkingen van de Website en de Opiness dienst niet verwijderen of omzeilen.

De door jou geplaatste content

 1. Je bent aansprakelijk voor alle via jouw account geplaatste beoordelingen, reviews, berichten, informatie, reply’s en links naar andere websites ("externe links") en elk ander materiaal dat jij op de Website plaatst (in totaal 'Jouw content').
 2. Je garandeert dat Jouw content geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden en vrijwaart Opiness volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met Jouw content, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat Jouw content inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.
 3. Je garandeert dat Jouw Content:
  • niet in strijd is met de wet, een vertrouwelijkheidsverplichting, privacy van derden of andere rechten van een partij;
  • geen bedreiging vormt en geen illegale activiteiten bevordert of aanmoedigt;
  • niet beschouwt kan worden als lasterlijk, smadelijk, onwaar, misleidend, beledigend, racistisch, religieus bevooroordeeld, discriminerend, kwaadaardig, obsceen, aanstootgevend, pornografisch, of op enige wijze onrechtmatig is;
  • geen minderjarigen schaadt;
  • geen virussen, corrupte bestanden bevat of andere software of programma's kunnen verstoren of schade kunnen toebrengen aan de werking van de Website of aan andere computers, en
  • geen advertentie bevat en niet op andere wijze de verkoop van andere producten of diensten stimuleert, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen dat dit is toegestaan.
  • niet doorlinkt naar websites waarop in strijd wordt gehandeld met deze Algemene Voorwaarden.
 4. Door Jouw content op de Website te plaatsen verleen je Opiness en alle rechtmatige gebruikers van de Website, een niet-exclusief, onherroepelijk, eeuwigdurend, royalty-free, onbeperkt en wereldwijd gebruiksrecht met betrekking tot Jouw content. Als gevolg van dit onbeperkte gebruiksrecht is Opiness, mede doch niet uitsluitend, gerechtigd Jouw Content te gebruiken, kopiëren, verwijderen, (online of offline) openbaar te maken en op te nemen in andere werken.

Aansprakelijkheid

 1. Opiness is niet aansprakelijk voor door jou geleden schade, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet op grove schuld van Opiness in welk geval de aansprakelijkheid beperkt is tot vergoeding van de directe schade tot maximaal EUR 250, - Onder directe schade wordt in dit verband uitsluitend verstaan: (i) de kosten die je redelijkerwijs hebt moeten maken om de tekortkoming van Opiness te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Opiness wel aan de overeenkomst beantwoordt; (ii) redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade en (iii) redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.